Twórz grafiki
do druku i internetu

Projektuj

lub kupuj projekty naszej społeczności.

Wybierz typ

Druk

 • Książka
 • Wizytówka
 • Folder
 • Ulotka
 • Papier firmowy
 • Plakat
 • Pocztówka
 • Koperty
 • Więcej

Internetowe

 • Prezentacja
 • Social media
 • Baner
 • Infografika
 • Mem
Zamknij

Przypomnij hasło

Zamknij

Utwórz konto

Zamknij

Nasza oferta dla drukarni

Drukarnio zwiększ swoje przychody! Łap nowe zlecenia!

Korzyści:


 • otwarcie się na nową grupę klientów indywidualnych
 • prosta, intuicyjna aplikacja
 • możliwość implementacji nowych formatów
 • możliwość korekty online
 • brak abonamentu!
 • szybka instalacja
 • 2 modele współpracy:
  • - a. podłączenie oferty Twojej drukarni do platformy youCreo
  • (to my dostarczymy Ci nowe zlecenia)
  • - b. integracja aplikacji youCreo z Twoją stroną sprzedażową

uwaga! współpracujemy tylko z najlepszymi drukarniami.

Zapytaj o szczegóły: d.kowalski@youcreo.com
Zamknij

Regulamin

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1. Regulamin serwisu interaktywnego kreatora e-publikacji online "YouCreo", zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z serwisu interaktywnego kreatora e-publikacji online "YouCreo", zwanego dalej Serwisem.

Art. 2. Właścicielem Serwisu jest Aleksandra Kowalska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PUBLI HOUSE Aleksandra Kowalska, z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. 1 Maja 52.

Art. 3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej przewidzianej przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie, w tym w szczególności ustawę z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawę z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.). Wykorzystanie danych z Serwisu może odbywać sie jedynie na warunkach wskazanych w Regulaminie.

ROZDZIAŁ II

DEFINICJE

Art. 4. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

Administrator - podmiot zapewniający udostępnianie zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników. Administratorem serwisu jest Aleksandra Kowalska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PUBLI HOUSE Aleksandra Kowalska, z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. 1 Maja 52.
Baza Kont - zbiór danych w postaci tekstu oraz materiałów audiowizualnych udostępnionych dobrowolnie Administratorowi przez Użytkowników. Dane te są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług,
Cennik - zestawienie aktualnych opłat i zasad płatności za poszczególne Pakiety dostępne na Serwisie,
Hasło - przyjęty na etapie Rejestracji klucz składający się przynajmniej z 6 dowolnych znaków znany wyłącznie Użytkownikowi, umożliwiający mu zalogowanie się do Konta. Zalogowanie do Konta wymaga ponadto podania aktualnego adresu e-mail,
Konto - wyodrębnione dla Użytkownika miejsce w Serwisie, z którego udostępniane są mu narzędzia Serwisu. Za pomocą Konta Użytkownik gromadzi i zarządza dobrowolnie udostępnionymi przez niego danymi w postaci tekstu oraz materiałów multimedialnych. Konto zawiera również dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, które podlegają szczególnej ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności,
Dane Osobowe - zgromadzone poprzez wykorzystanie formularza rejestracyjnego informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika,
Logowanie - proces uwierzytelnienia Użytkownika, za pomocą którego uzyskuje on dostęp do usług Serwisu. W celu przeprowadzenia logowania wymagane jest podanie aktualnego adresu e-mail i Hasła Użytkownika. Użytkownik może również zalogować się do Serwisu za pośrednictwem swojego profilu na serwisie Facebook lub Google+,
Rejestracja - proces założenia Konta przez Użytkownika. W celu zarejestrowania konieczne jest podanie aktualnego adresu e-mail i Hasła.
Aktywacja Konta następuje poprzez potwierdzenie linku aktywacyjnego wysłanego na adres e-mail podany podczas rejestracji,
Serwis - interaktywny kreator e-publikacji online "YouCreo", będący własnością i administrowany przez Aleksandrę Kowalską prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PUBLI HOUSE Aleksandra Kowalska, z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. 1 Maja 52, znajdujący się pod domeną youcreo.com,
Treści: materiały tekstowe, oprogramowanie, skrypty, grafika, zdjęcia, dźwięk, muzyka, nagrania wideo, materiały audiowizualne, elementy interaktywne i inne materiały, które Użytkownik może przeglądać, do których może uzyskać dostęp lub które może zamieścić przy korzystaniu użyciu Usług Serwisu.
Użytkownik - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Konta.
Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Administratorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

ROZDZIAŁ III

REJESTRACJA

Art. 5. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest przeprowadzenie Rejestracji i stworzenie indywidualnego Konta.

Art. 6. W celu przeprowadzenia Rejestracji konieczne jest podanie przez Użytkownika aktualnego adresu e-mail oraz Hasła w formularzu rejestracyjnym.

Art. 7. Poprzez dokonanie Rejestracji Użytkownik:

oświadcza, że dobrowolnie przystąpił do założenia Konta,
oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe,
wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w celu administracji Kontem i obsługi płatności,
wyraża zgodę na wysyłanie na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora lub jego kontrahentów,
wyraża zgodę na otrzymywanie na podany podczas Rejestracji adres e-mail informacji dotyczących bieżącej działalności Serwisu, jeżeli Administrator taką usługę wprowadzi. Użytkownik może w każdej chwili z tego zrezygnować poprzez zgłoszenie skierowane na adres Administratora (pocztowy, telefoniczny, e-mail) dostępny w Serwisie,
potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Art. 8. Aktywacja Konta następuje poprzez potwierdzenie linku aktywacyjnego wysłanego na adres e-mail podany podczas Rejestracji.

ROZDZIAŁ IV

KORZYSTANIE Z SERWISU

Art. 9. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane są:

dostęp do sieci Internet,
poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa (najnowsze wersje Chrome lub Firefox),
spełnienie
następujących minimalnych wymagań sprzętowych: procesor dwurdzeniowy, 2 GB pamięci RAM.

Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

Art. 10. Wykorzystując narzędzia i usługi dostępne w Serwisie, za pośrednictwem Konta, Użytkownik może stworzyć własne interaktywne e-publikacje (e-instrukcje, e-książki, e-gazety, e-plakaty, e-ulotki) od podstaw albo korzystając z gotowych szablonów.

Art. 11. Serwis oferuje Użytkownikowi narzędzia i usługi ujęte w Pakietach opisanych szczegółowo w Cenniku.

Art. 12. 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu.

2. W zasobach Serwisu zabrania się:

umieszczania plików, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub praw do ich publikacji w Internecie, umieszczania materiałów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, przedstawiających sceny egzekucji, ludzkie zwłoki lub inne treści rażąco drastyczne, itp., oraz propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.

3. W przypadku zamieszczenia treści, o których mowa w ust. 2 lit. a) Administrator wystąpi do Użytkownika o udzielenie wyjaśnień w zakreślonym terminie, po upływie którego uprawniony będzie do likwidacji Konta, natomiast w przypadku treści, o których mowa w ust. 2 lit. b) konto Użytkownika, który zamieścił takie materiały zostanie zlikwidowane.

4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Serwisu, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce i Republice Federalnej Niemiec przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności do:

niezakładania kont i nieumieszczania plików o nazwach nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem - dotyczy to także opisów kont i plików,
opatrywania umieszczanych plików nazwami i opisami zgodnymi z ich rzeczywistą zawartością,
umieszczania materiałów o charakterze erotycznym lub z innych względów nieodpowiednich dla osób poniżej 18 roku życia w taki sposób, by osoby niepełnoletnie lub nie życzące sobie kontaktu z tego typu materiałami nie były narażone na przypadkowy z nimi kontakt,
działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
nieutrudniania innym Użytkownikom korzystania z serwisu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu w sposób, do którego nie są przystosowane,
niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych Użytkowników, w tym niepodejmowania prób odgadnięcia haseł, niezamieszczania skryptów i programów wykonywalnych oraz nieumieszczania na serwerze plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn innych Użytkowników, w tym zwłaszcza skryptów powodujących sztuczne pobrania plików, sztuczne naliczanie punktów, sztuczne zliczanie transferu,
nieobciążania serwera poprzez nadmierne generowanie ruchu na założonym koncie lub inne działania wykraczające poza ramy rozsądnego użycia konta,

Art. 13. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie treści udostępnione oraz zapisane przez niego w Serwisie.

ROZDZIAŁ V

REZYGNACJA, USUNIĘCIE KONTA

Art. 14. Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować swoje Konto poprzez kliknięcie w profilu Użytkownika w "Ustawieniach konta" opcji "Usuń konto".

Art. 15. Administrator może usunąć Konto Użytkownika z Serwisu wraz z całą jego zawartością w przypadku naruszenia postanowień art. 12 Regulaminu. W takim przypadku Administrator wysyła do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o usunięciu Konta z podaniem przyczyny.

ROZDZIAŁ VI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA ADMINISTRATORA

Art. 16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

prawdziwość informacji, w szczególności komentarzy i wpisów na witrynach internetowych stworzonych przez Użytkownika za pomocą narzędzi i usług dostępnych w Serwisie,
działania Użytkowników niezgodnie z prawem, niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności,
sposób w jaki Użytkownicy i osoby trzecie wykorzystują narzędzia, usługi i dane dostępne na Serwisie.

Wyłączenie odpowiedzialności Administratora obejmuje wszelkie straty i utracone korzyści, w tym uszkodzenia programów komputerowych lub sprzętu oraz utratę danych zgromadzonych na elektronicznych nośnikach informatycznych.

Art. 17. 1. Administrator zapewnia, że będzie dążył do zapewnienia jak najwyższej jakości usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu. Administrator dołoży wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej.

Art. 18. Administrator zastrzega sobie prawo do rozszerzania, anulowania lub zmiany narzędzi i usług dostępnych w Serwisie oraz do jego udoskonalania. Modyfikacje te mogą spowodować zmianę wyglądu Serwisu.

ROZDZIAŁ VII

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Art. 19. Z zastrzeżeniem art. 7 pkt. 3 i 4 Administrator nie udostępnia danych Użytkowników, w tym adresów e-mail oraz numeru IP, żadnym podmiotom zewnętrznym, chyba że przepisy prawa nakazują udostępnienie tych danych.

Zasady gromadzenia i ochrony danych opisane są w Polityce Prywatności.

Art. 20. Z przyczyn technicznych Administrator ma w każdej chwili dostęp do zapisanych na serwerze danych Użytkowników.

ROZDZIAŁ VIII

PRAWA AUTORSKIE

Art. 21. Administrator prowadzi przejrzystą politykę w zakresie praw autorskich w przypadku Treści, co do których twierdzi się, że naruszają prawa autorskie osoby trzeciej.

Art. 22. W ramach polityki dotyczącej praw autorskich, Administrator uniemożliwi Użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do Usług w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik ten dopuścił się wielokrotnego naruszenia Regulaminu. Uznaje się, że Użytkownik dopuścił się wielokrotnego naruszenia, jeżeli naruszył więcej niż jeden raz.

ROZDZIAŁ IX

REKLAMACJE

Art. 23. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości działania Serwisu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dopuszcza się możliwość składania reklamacji drogą elektroniczną na adres ola@youcreo.com.

Art. 24. Reklamacja powinna zawierać opis wad lub usterek Serwisu. Wstępnej oceny reklamacji oraz jej zasadności dokonuje Administrator lub upoważniony przez niego przedstawiciel.

Art. 25. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przy czym okres ten może zostać przedłużony do 30 dni, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Art. 26. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Administrator usuwa wady lub usterki.

ROZDZIAŁ X

WŁAŚCIWOŚĆ PRAWA

Art. 27. Do stosunków między Administratorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.

Art. 28. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Administratora.

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 29. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2015 r.

Art. 30. 1. Zmiany Regulaminu mogą zostać dokonane przez Administratora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu, np. w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa lub regulacjach, bądź zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Usług. Z tego powodu Użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy Regulamin nie uległ zmianie. Regulamin Zmieniony zostanie umieszczony w Serwisie lub udostępniony w ramach Usług. Użytkownik, który nie przyjmuje Regulaminu Zmienionego, jest zobowiązany zaprzestać korzystania z Usług. Korzystanie przez Użytkownika z Usług po dniu umieszczenia Regulaminu Zmienionego zostanie potraktowane jako akceptacja Regulaminu Zmienionego.

Zamknij

Możliwości / instrukcje

#1 tutorial YouCreo - Wszystko o edycji zdjęć

#2 tutorial YouCreo - Jak używać siatek?

#3 tutorial YouCreo - Jak NIE robić grafik do druku

#4 tutorial YouCreo - Warstwy, wyrównania i grupowanie.

#5 tutorial YouCreo - praca z kolorami

#6 tutorial YouCreo - obrazki tekstowe

Zamknij

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

 • Skontaktuj się

  Pomoc
  - Radek Flaum
  +48 512 072 921
  Współpraca biznesowa
  - Dariusz Kowalski
  +48 502 460 581
 • Odwiedź nas

  Publi House Sp z.o.o
  ul. Narciarska 2
  62-065 Grodzisk Wlkp.

  NIP: 9950237052
  REGON: 364468764
 • Znajdź nas na

Zamknij

Polityka Prywatności

serwisu interaktywnego kreatora e-publikacji online

I. Ochrona informacji

1. Administrator serwisu interaktywnego kreatora e-publikacji online "YouCreo", zwanego dalej Serwisem, jest spółka Publi House Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Narciarskiej 2, zwana dalej Administratorem, gromadzi dane Użytkowników Serwisu przekazywane w trakcie rejestracji i użytkowania Serwisu przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.
2. Wymagane dane podczas rejestracji obejmują:
1) aktualny adres e-mail Użytkownika,
2) hasło Użytkownka.
Dane te są zapisywane w postaci zaszyfrowanej na serwerach bezpieczeństwa aż do momentu wyrejestrowania się przez Użytkownika.

3. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, w tym: adres IP Użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

4. Zebrane informacje Administrator będzie wykorzystywać wyłącznie w celu realizacji świadczonych usług, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do wykorzystywania zebranych informacji w celach marketingowych.

5. Dane Użytkownika Serwisu mogą zostać udostępnione wyłącznie upoważnionym do tego organom w przypadkach określonych w przepisach prawa.

6. W przypadku naruszenia Regulaminu Serwisu lub naruszenia przepisów prawa, Administrator może udostępnić dane Użytkownika organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości.

II. Pliki cookies
Administrator stosuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania systemu autoryzacji Użytkowników Serwisu.

III. Zmiana danych
Administrator umożliwia edycję danych udostępnionych podczas rejestracji. W obrębie profilu Użytkownika istnieje możliwość zmiany hasła dostępu, oraz nazwy Użytkownika wykorzystywanej do wyświetlania na stronach Serwisu.

IV. Zmiany w polityce ochrony prywatności
Administrator będzie informować o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług w obrębie serwisu.

V. Podmiot zbierający dane
Administrator: Publi House Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Narciarskiej 2.